La empresa

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es va constituir en 1986  després de la culminació del procés de transferències a la Comunitat Valenciana  dels servicis de transport que explotava en el seu territori  l’empresa   Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta (FEVE) dependent de l’Administració central de l’Estat.

FGV és una empresa de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, subjecta a l’ordenament jurídic privat i gaudix d’autonomia en la seua organització, de patrimoni privat i capacitat plena per al desenrotllament dels seus fins (Llei de la Generalitat Valenciana 4/86).

FGV gestiona els servicis  de transport de viatgers i les  infraestructures de les línies de via estreta i de les  línies tramviàries  que discorren per la Comunitat Valenciana.  Estos servicis es presten a través d’estes dos marques comercials:

Metrovalencia que engloba la xarxa que dóna cobertura a la ciutat de València,  a la seua àrea metropolitana i  zones d’influència.

TRAM Metropolità d’Alacant la xarxa de la qual  dóna servici a la ciutat d’Alacant, la seua àrea metropolitana i l’eix de la Costa Blanca.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es va constituir el 10 de novembre de 1986 després de la culminació del procés de transferències a la Comunitat Valenciana de la xarxa ferroviària de via estreta.